اجرای زیبای توسط هنر جویان آموزشگاه موسیقی طلوع شیراز

عسل قالبی - سنتور

هنرجوی استاد دادور

علیرضا مختاری - تنبک

هنرجوی استاد تورع