مونس شریف اف

کارگاه آموزشی استاد مونس شریف اف ، ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۷