کنسرت هنر جویان تنبک

کنسرت هنر جویان تنبک ، استاد مسعود تورع

آموزشگاه موسیقی طلوع  ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶